ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

“หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป”

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2555 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะเป็นสาขาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในการบริหารธุรกิจพร้องทั้งส่งเสริม นักศึกษาและอาจารย์ในการพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาตนเอง และองค์กรให้เจริญก้าวหน้าโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และความเป็นสากล อันก่อให้เกิดดุลยภาพของท้องถิ่น

 

พันธกิจ

  • ส่งเสริมการเรียนการสอนในการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติจริง
  • ส่งเสริมให้บัณฑิต เห็นความสำคัญของการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
  • ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ในเรื่องที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ สังคมและท้องถิ่น
  • สร้างโอกาสทางการศึกษา และอาชีพ ที่ตรงกับสายงานให้กับบัณฑิต
  • ส่งเสริมการให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม และท้องถิ่น
  • เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปลุกจิตสำนึกที่ดี ให้กับบัณฑิต
  • ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษา มีความรู้และพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น